Nasze projekty / aktualności

Sprzedaż gotowych lokali mieszkalnych i domów – nowa ustawa deweloperska. Analiza.

Ustawa deweloperska z 2011 r. nie miała zastosowania do domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych, które już istniały. Aktualna ustawa deweloperska z 2022 r. w części znajduje zastosowanie także do sprzedaży lokali i domów mieszalnych gotowych (już istniejących).

Do umów sprzedaży (przenoszących własność) zawieranych między nabywcą a deweloperem, których przedmiotem jest przeniesienie na nabywcę własności lokalu mieszkalnego – także w przypadkach, w których zakończenie przedsięwzięcia deweloperskiego nastąpiło przed 1 lipca 2022 r., natomiast sprzedaż lokalu nabywcy następuje po tym dniu – deweloper jest zobowiązany / uprawniony:

 1. na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy sprzedaży, lub poprzedzającej te umowy umowy rezerwacyjnej, do zapewnienia możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa dewelopera z:
 • aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
 • aktualnym odpisem, wyciągiem, zaświadczeniem lub wydrukiem komputerowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem budowy;
 • sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku:

i) prowadzenia działalności przez okres krótszy niż dwa lata – sprawozdaniem finansowym za okres ostatniego roku,

ii) realizacji inwestycji przez spółkę celową – sprawozdaniem spółki dominującej oraz spółki celowej;

 • projektem budowlanym;
 • decyzją o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy, do którego organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu;
 • zaświadczeniem o samodzielności lokalu;
 • aktem ustanowienia odrębnej własności.
 1. przed zawarciem umowy sprzedaży lub poprzedzającej ją umowy rezerwacyjnej, do przekazania osobie zainteresowanej zawarciem umowy, na trwałym nośniku, informacji o:
 • nieruchomości i przedsięwzięciu deweloperskim lub zadaniu inwestycyjnym, w tym o gruncie i zagospodarowaniu przestrzennym terenu, o budynku, lokalu lub domu jednorodzinnym, o których mowa w części ogólnej w pkt III oraz części indywidualnej prospektu informacyjnego, ale bez informacji dotyczących finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego, środków ochrony wpłat nabywcy, harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego oraz warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej – „uproszczony prospekt informacyjny”;
 • posiadaniu zgody lub zobowiązania do jej udzielenia na bezobciążeniowe ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego albo informację o braku takiej zgody lub takiego zobowiązania;
 • możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z dokumentami, o których mowa w pkt 1 powyżej.
 1. do zawarcia umowy rezerwacyjnej i pobrania opłaty rezerwacyjnej na warunkach przewidzianych w ustawie deweloperskiej.
 1. protokolarnego odbioru lokalu w obecności nabywcy przed zawarciem umowy sprzedaży.

Powyższych wymagań i ograniczeń nie stosuje się do umów przedwstępnych sprzedaży istniejących / gotowych lokali i domów mieszkalnych. Umowy przedwstępne sprzedaży oraz umowy zobowiązujące do sprzedaży istniejących / gotowych lokali i domów mieszkalnych nie są regulowane ustawą deweloperską.

Ostatnie wpisy

Due Diligence Nieruchomości – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości

Zapraszamy na konferencję Due Diligence Nieruchomości  – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości.   23 listopada 2023 r. o godz. 13.00 Mateusz Stawski omówi...

Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym – wypowiedzenie umowy najmu i dzierżawy przez nabywcę

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu (tj. z chwilą nabycia własności nieruchomości) nabywca nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym wstępuje z mocy prawa w stosunki...

Prowizja dla pośrednika nieruchomości bez umowy pośrednictwa

Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Umowa pośrednictwa wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności (art. 180 ust.3 ustawy po gospodarce nieruchomościami)....

Nowe zagospodarowanie przestrzenne a ważność starych warunków zabudowy – czy w związku z nowelizacją wygasną dotychczasowe warunki zabudowy?

24 września 2023 r. wchodzi w życie część nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące do 24...