Polityka prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

STAWSKI ADWOKACI KANCELARIA PRAWNA

 

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Stawski Adwokaci Kancelaria prawna Mateusz Stawski, ul. Poznańska 62/69, 60-853 Poznań.

Kontakt z Administratorem w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych:

e-mail: kancelaria@stawskiadwokaci.pl

adres korespondencyjny: Stawski Adwokaci Kancelaria prawna Mateusz Stawski ul. Poznańska 62/69, 60-853 Poznań

II. Przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (np. wizerunek, dane kontaktowe, utrwalony głos, informacje zawarte w korespondencji tradycyjnej, głosowej, elektronicznej).

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do celów, w których są przetwarzane i przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Administrator, niezależnie od obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa (w tym m.in. rozporządzeniem RODO, ustawą o ochronie danych osobowych) oraz niniejszą Polityką przetwarzania danych osobowych, respektuje obowiązki nałożone tajemnicą zawodową adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych.

III. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w celu:
 • świadczenia usług oraz wykonania umów odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających m.in. z Prawa o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, przepisów dotyczących podatków, rachunkowości czy zatrudnienia odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • nawiązywania, odbioru i prowadzenia korespondencji telefonicznej, elektronicznej (m.in. poczta e-mail, sms, komunikatory internetowe) i tradycyjnej związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością i świadczonymi usługami odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • gromadzenia danych osobowych w celach budowy i utrzymywania sieci kontaktów biznesowych związku z działalnością gospodarczą Administratora (np. przyjmowanie i archiwizacja wizytówek) odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • rekrutacji pracowników (stosunek pracy) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i odbywa się na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO. Administrator oczekuje przekazania danych osobowych jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa, w szczególności przepisami prawa pracy. Jeżeli w toku procesu rekrutacji kandydat na pracownika przekaże dane nie wymagane przepisami prawa pracy, uznaje się, że kandydat wyraził zgodę na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • rekrutacji współpracowników (stosunek cywilnoprawny) odbywa się na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • prowadzenia profili Linkedin, Google Moja Firma w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak prowadzenie profili Administratora, promowaniu marki, usług, produktów i wydarzeń organizowanych przez Administratora, umożliwiania nawiązywania interakcji z osobami odwiedzającymi profile, otrzymywaniu oceń dotyczących świadczonych usług, produktów i organizowanych wydarzeń odbywa się na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych jest jednak niezbędne w celu realizacji ww. celów.

IV. Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. 

 1. Administrator podejmuje działania, aby podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora zapewniły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne umożliwiające przetwarzacie danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, niniejszą Polityką przetwarzania danych osobowych oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Niezbędne dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora:
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, podatkowe i kadrowe, rekrutacyjne, marketingowe;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi pocztowe i kurierskie;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę systemów informatycznych i telefonicznych Administratora oraz sprzętu Administratora;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi przechowywania/archiwizacji;
 • sądom, organom władz państwowych, organom władz samorządowych;
 • podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji świadczonych usług (podwykonawcom).
 1. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

V. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od podstawy i celu ich przetwarzania bądź z przepisu prawa, jeżeli stanowi on podstawę przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych przez adwokatów i radców prawnych w ramach wykonywania zawodu wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się Administratora z obowiązków wynikających z zawartej umowy dane osobowe są przechowywane przez okres wykonywania umowy do czasu jej wykonania bądź rozwiązania.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawnych nakładających określony obowiązek.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora dane osobowe są przechowywane przez okres umożliwiający realizację tych interesów bądź do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.

Okres przetwarzania danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeżeli będzie to niezbędne do dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami.

VI. Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Zgodnie z przepisami RODO, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do informacji o celach i podstawach ich przetwarzania oraz prawo do otrzymania ich kopii, chyba że stanowiłoby to naruszenie tajemnicy adwokackiej bądź tajemnicy radcy prawnego;
 • prawo do sprostowania, uzupełniania i aktualizacji danych osobowych, które są nieprawidłowe, niepełne bądź nieaktualne;
 • prawo „bycia zapomnianym” tj. do usunięcia danych osobowych w graniach obowiązującego prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane osobowe dotyczą oraz w granicach obowiązującego prawa jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Organem nadzorczym w przypadku Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Aktualizacja polityki przetwarzania danych osobowych.

Polityka przetwarzania danych osobowych jest stale weryfikowana. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki przetwarzania danych osobowych w każdym czasie.

VIII. Polityka cookies.

Pliki cookies to pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej.

Stawski Adwokaci Kancelaria prawna Mateusz Stawski zamieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika strony www.stawskidwokaci.pl pliki cookies, które są wykorzystywane w celu oceny funkcjonalności strony www.stawskidwokaci.pl, tworzenia statystyk strony oraz przepływu użytkowników strony pomiędzy poszczególnymi podstronami jak również w celu dostosowania zawartości strony www.stawskidwokaci.pl do preferencji i oczekiwań  użytkowników.

Użytkownik może dokonać zmiany zasad przechowywania plików cookies, w tym zablokować obsługę plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.