Obszary doradztwa

Prawo spółek

Świadczymy usługi doradztwa prawnego dla spółek, wspólników, zarządów i rad nadzorczych. W ramach obsługi prawnej spółek i firm zapewniamy wsparcie obejmujące:

 • doradztwo przy wyborze właściwej formy spółki,
 • opracowanie umowy spółki,
 • zakładanie spółki,
 • rejestracja spółki,
 • rejestracja spółki internetowej w systemie S24,
 • dostosowywanie postanowień umowy spółki do potrzeb wspólników, wprowadzanie zmian w umowie spółki,
 • podwyższenie i obniżeniu kapitału zakładowego spółki,
 • obsługa prawna zmiany wspólnika, sprzedaży udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków wspólnika,
 • obsługa prawna zmian osobowych w organach spółki – zarząd, rada nadzorcza,
 • obsługa prawna powołania i odwołania prokurenta,
 • przekształcenie, podziały, połączenia spółek,
 • tworzenie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych spółki – uchwały, regulamin zarządu, regulamin rady nadzorczej,
 • rozwiązanie, likwidacja spółki,
 • obsługa prawna sporów korporacyjnych – sporów między spółką a wspólnikami oraz między wspólnikami

Zapewniamy doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w zakresie:

 • reprezentacja wspólnika na zgromadzeniu wspólników,
 • reprezentacja akcjonariusza na walnym zgromadzeniu,
 • reprezentacja w sprawach o wyłączenie wspólnika,
 • reprezentacja w sprawach o uchylenie, stwierdzenie nieważności uchwały,
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądem rejestrowym,
 • obrona członków organów spółek przed odpowiedzialności odszkodowawczą,
 • obsługa prawa firm Poznań,
 • obsługa prawa spółek Poznań.