Nasze projekty / aktualności

Najem – Wynajmujący nie musi być właścicielem lokalu

Wynajmujący lokal nie musi być jego właścicielem. Wynajmującemu nie musi także przysługiwać ograniczone prawo rzeczowe do wynajmowanego lokalu.

Wynajmujący nie musi być właścicielem przedmiotu najmu, ponieważ zawarcie umowy najmu nie jest rozporządzeniem prawem własności. Wykonanie zobowiązania wynajmującego z umowy najmu zależy wyłącznie od faktycznej możliwość umożliwienia najemcy przez wynajmującego używania lokalu (wyrok Sądu Najwyższego z 28.3.2014 r.,, III CSK 156/13). Brak tytułu prawnego wynajmującego do wynajmowanego lokalu nie powoduje nieważności umowy najmu (wyr. SN z 11.3.1999 r., III CKN 198/98).

Wynajmujący musi mieć wyłącznie faktyczną możliwość spełnienia swojego zobowiązania z umowy najmu – tj. musi mieć faktyczną możliwość oddania w umówionym terminie lokalu najemcy i zapewnienia najemcy niezakłóconego korzystania z lokalu w czasie trwania najmu (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14.4.1961 r., 3 CR 806/60).

Wynajmujący niebędący właścicielem przedmiotu najmu może dochodzić czynszu najmu, jeżeli wykonał swoje zobowiązanie z umowy najmu – udostępnił lokal i umożliwił najemcy korzystanie z lokalu. Najemca nie może uchylić się od zapłaty czynszu powołując się na brak tytułu prawnego wynajmującego do lokalu (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14.4.1961 r., 3 CR 806/60).

Mateusz Stawski, adwokat

Ostatnie wpisy

Due Diligence Nieruchomości – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości

Zapraszamy na konferencję Due Diligence Nieruchomości  – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości.   23 listopada 2023 r. o godz. 13.00 Mateusz Stawski omówi...

Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym – wypowiedzenie umowy najmu i dzierżawy przez nabywcę

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu (tj. z chwilą nabycia własności nieruchomości) nabywca nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym wstępuje z mocy prawa w stosunki...

Prowizja dla pośrednika nieruchomości bez umowy pośrednictwa

Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Umowa pośrednictwa wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności (art. 180 ust.3 ustawy po gospodarce nieruchomościami)....

Nowe zagospodarowanie przestrzenne a ważność starych warunków zabudowy – czy w związku z nowelizacją wygasną dotychczasowe warunki zabudowy?

24 września 2023 r. wchodzi w życie część nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące do 24...