Nasze projekty / aktualności

Najem – Wynajmujący nie musi być właścicielem lokalu

Wynajmujący lokal nie musi być jego właścicielem. Wynajmującemu nie musi także przysługiwać ograniczone prawo rzeczowe do wynajmowanego lokalu.

Wynajmujący nie musi być właścicielem przedmiotu najmu, ponieważ zawarcie umowy najmu nie jest rozporządzeniem prawem własności. Wykonanie zobowiązania wynajmującego z umowy najmu zależy wyłącznie od faktycznej możliwość umożliwienia najemcy przez wynajmującego używania lokalu (wyrok Sądu Najwyższego z 28.3.2014 r.,, III CSK 156/13). Brak tytułu prawnego wynajmującego do wynajmowanego lokalu nie powoduje nieważności umowy najmu (wyr. SN z 11.3.1999 r., III CKN 198/98).

Wynajmujący musi mieć wyłącznie faktyczną możliwość spełnienia swojego zobowiązania z umowy najmu – tj. musi mieć faktyczną możliwość oddania w umówionym terminie lokalu najemcy i zapewnienia najemcy niezakłóconego korzystania z lokalu w czasie trwania najmu (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14.4.1961 r., 3 CR 806/60).

Wynajmujący niebędący właścicielem przedmiotu najmu może dochodzić czynszu najmu, jeżeli wykonał swoje zobowiązanie z umowy najmu – udostępnił lokal i umożliwił najemcy korzystanie z lokalu. Najemca nie może uchylić się od zapłaty czynszu powołując się na brak tytułu prawnego wynajmującego do lokalu (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14.4.1961 r., 3 CR 806/60).

Ostatnie wpisy

Nabycie udziałów własnych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ich umorzenia

Wprowadzenie Przez umorzenie udziałów należy rozumieć zdarzenie prawne prowadzące do utraty bytu prawnego przez owe udziały, które dzięki temu, że stanowią ułamki kapitału zakładowego...

Obowiązek spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych przez wspólnika a podatek VAT

Obowiązek spełniania przez wspólnika powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki Kodeks spółek handlowych przewiduje w art. 176 możliwość nałożenia na wspólnika w umowie...

Nieruchomości izolowane infrastrukturalnie. Droga konieczna a służebność mediów.

Problematyka wyizolowanych nieruchomości Nieruchomości gruntowe bez dostępu do drogi publicznej mogą być także pozbawione dostępu do sieci wodnej, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej, energetycznej i...

Dopuszczalność ustanowienia jednego członka zarządu wieloosobowego pełnomocnikiem innego członka tego zarządu – analiza zagadnienia

Brak możliwości samodzielnego dokonywania czynności w imieniu spółki przez poszczególnych członków zarządu może wydawać się niepraktyczny. Czy dopuszczalne jest zatem ustanowienie pełnomocnikiem zarządu wieloosobowego lub...