Nasze projekty / aktualności

Minister określił wysokość składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny to nowa instytucja wprowadzona ustawą z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (nowa ustawa deweloperska). Celem Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego jest ochrona środków ochrona środków nabywców dokonujących wpłat na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

 

Kiedy składka na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Podstawą wyliczenia wysokości składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny jest

wartość wpłaty dokonanej przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy w związku z realizacją:

  • umowy deweloperskiej,
  • umowy zobowiązującej dewelopera do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę
  • umowy zobowiązującej dewelopera do przeniesienia na nabywcę własności lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu
  • umowy zobowiązującej dewelopera do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
  • umów w których deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku i przeniesienia własności lokalu użytkowego, do przeniesienia własności lokalu użytkowego, do wybudowania budynku i przeniesienia ułamkowej części własności lokalu użytkowego, do przeniesienia ułamkowej części własności lokalu użytkowego – w przypadku, gdy umowy te są zawierane wraz z jedną z umów, o których mowa powyżej i dotyczą tego samego przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego.
  • lub wartość opłaty rezerwacyjnej dokonanej przez dewelopera po zawarciu umowy deweloperskiej lub jednej z ww. umów.

lub wartość opłaty rezerwacyjnej wpłaconej przez dewelopera na mieszkaniowy rachunek powierniczy po zawarciu umowy       deweloperskiej lub jednej z ww. umów.

 

Wysokość składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Począwszy od 1 lipca 2022 r. wysokość stawki procentowej na według której jest wyliczana wysokość składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny należnej od dewelopera posiadającego:

  • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy – wynosi 0,45%;
  • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy – wynosi 0,1%.

Przepisy nowej ustawy deweloperskiej uprawniają Ministra do określania wysokości składki na DFG, określając maksymalną wysokość tej składki. Maksymalna wysokość stawki procentowej, według której jest wyliczana wysokość składki na Fundusz, nie może przekraczać:

  • 1% – w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego albo
  • 0,1% – w przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Aktualnie ustalona składa w w przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego jest składką maksymalną.

(podstawa prawna: rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1341) w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na deweloperski fundusz gwarancyjny)

 

adw. Mateusz Stawski

Ostatnie wpisy

Due Diligence Nieruchomości – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości

Zapraszamy na konferencję Due Diligence Nieruchomości  – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości.   23 listopada 2023 r. o godz. 13.00 Mateusz Stawski omówi...

Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym – wypowiedzenie umowy najmu i dzierżawy przez nabywcę

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu (tj. z chwilą nabycia własności nieruchomości) nabywca nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym wstępuje z mocy prawa w stosunki...

Prowizja dla pośrednika nieruchomości bez umowy pośrednictwa

Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Umowa pośrednictwa wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności (art. 180 ust.3 ustawy po gospodarce nieruchomościami)....

Nowe zagospodarowanie przestrzenne a ważność starych warunków zabudowy – czy w związku z nowelizacją wygasną dotychczasowe warunki zabudowy?

24 września 2023 r. wchodzi w życie część nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące do 24...