Nasze projekty / aktualności

Powierzenie przez inwestora wykonania zastępczego robót budowlanych – art. 636 Kodeksu cywilnego

Uprawnienie do wykonania zastępczego na podstawie art 636 Kodeksu cywilnego.

Jeżeli wykonawca robót budowlanych wykonuje obiekt budowlany w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie obiektu innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie (art. 636 w zw. z art. 656 kodeksu cywilnego).

 

Odbiór obiektu budowlanego a wygaśnięcie uprawnień z art 636 Kodeksu cywilnego.

Uprawnienie inwestora do zlecenia zastępczego poprawienia lub zastępczego dalszego wykonania obiektu może nastąpić tylko do chwili odbioru przedmiotu umowy (obiektu budowlanego). Jeżeli prace budowlane / obiekt budowlany został odebrany, wynikające z art. 636 § 1 Kodeksu cywilnego uprawnienie do:

  • żądania zmiany sposobu wykonania;
  • odstąpienia od umowy;
  • powierzenia poprawienia lub dalszego wykonywania obiektu innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo pierwotnego wykonawcy

bezwarunkowo wygasa. Po dokonaniu odbioru przepis art. 636 Kodeksu cywilnego nie znajduje zastosowania.

 

Wygaśnięcie uprawień z art. 636 Kodeksu cywilnego potwierdza orzecznictwo sądowe:

Z treści art. 636 § 1 KC wynika, że uprawnienie zamawiającego do powierzenia dalszego wykonania dzieła lub jego poprawienia innej osobie trwa w toku wykonywania dzieła, do chwili odbioru dzieła.” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2014 roku, IV CSK 610/13).

Przepis art. 636 § 1 KC nie ma zastosowania po odebraniu dzieła”

(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2000 r. IV CKN 152/00).

Przepis art. 636 KC określa uprawnienia zamawiającego w trakcie wykonywania dzieła. Gdy problem wad dzieła wynikł dopiero przy jego odbiorze art. 636 KC w ogóle nie może mieć zastosowania.

(wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 4 kwietnia 1997 r. II CKN 65/97).

 

Po odbiorze obiektu odpowiedzialność na podstawie rękojmi, zasad ogólnych nienależytego wykonania zobowiązania bądź gwarancji.

Jeśli obiekt budowlany został odebrany, a następnie stwierdzone zostały wady, roszczenia z tytułu wad mogą być dochodzone na podstawie przepisów dotyczących rękojmi, gwarancji bądź na zasadach ogólnych dotyczących odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 Kodeku cywilnego).

 

Podstawa prawna:

Art. 636 § 1 Kodeksu cywilnego

Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

Art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego

Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy umowie o dzieło.

Ostatnie wpisy

Due Diligence Nieruchomości – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości

Zapraszamy na konferencję Due Diligence Nieruchomości  – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości.   23 listopada 2023 r. o godz. 13.00 Mateusz Stawski omówi...

Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym – wypowiedzenie umowy najmu i dzierżawy przez nabywcę

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu (tj. z chwilą nabycia własności nieruchomości) nabywca nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym wstępuje z mocy prawa w stosunki...

Prowizja dla pośrednika nieruchomości bez umowy pośrednictwa

Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Umowa pośrednictwa wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności (art. 180 ust.3 ustawy po gospodarce nieruchomościami)....

Nowe zagospodarowanie przestrzenne a ważność starych warunków zabudowy – czy w związku z nowelizacją wygasną dotychczasowe warunki zabudowy?

24 września 2023 r. wchodzi w życie część nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące do 24...