Nasze projekty / aktualności

Powierzenie przez inwestora wykonania zastępczego robót budowlanych – art. 636 Kodeksu cywilnego

Uprawnienie do wykonania zastępczego na podstawie art 636 Kodeksu cywilnego.

Jeżeli wykonawca robót budowlanych wykonuje obiekt budowlany w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie obiektu innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie (art. 636 w zw. z art. 656 kodeksu cywilnego).

 

Odbiór obiektu budowlanego a wygaśnięcie uprawnień z art 636 Kodeksu cywilnego.

Uprawnienie inwestora do zlecenia zastępczego poprawienia lub zastępczego dalszego wykonania obiektu może nastąpić tylko do chwili odbioru przedmiotu umowy (obiektu budowlanego). Jeżeli prace budowlane / obiekt budowlany został odebrany, wynikające z art. 636 § 1 Kodeksu cywilnego uprawnienie do:

  • żądania zmiany sposobu wykonania;
  • odstąpienia od umowy;
  • powierzenia poprawienia lub dalszego wykonywania obiektu innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo pierwotnego wykonawcy

bezwarunkowo wygasa. Po dokonaniu odbioru przepis art. 636 Kodeksu cywilnego nie znajduje zastosowania.

 

Wygaśnięcie uprawień z art. 636 Kodeksu cywilnego potwierdza orzecznictwo sądowe:

Z treści art. 636 § 1 KC wynika, że uprawnienie zamawiającego do powierzenia dalszego wykonania dzieła lub jego poprawienia innej osobie trwa w toku wykonywania dzieła, do chwili odbioru dzieła.” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2014 roku, IV CSK 610/13).

Przepis art. 636 § 1 KC nie ma zastosowania po odebraniu dzieła”

(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2000 r. IV CKN 152/00).

Przepis art. 636 KC określa uprawnienia zamawiającego w trakcie wykonywania dzieła. Gdy problem wad dzieła wynikł dopiero przy jego odbiorze art. 636 KC w ogóle nie może mieć zastosowania.

(wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 4 kwietnia 1997 r. II CKN 65/97).

 

Po odbiorze obiektu odpowiedzialność na podstawie rękojmi, zasad ogólnych nienależytego wykonania zobowiązania bądź gwarancji.

Jeśli obiekt budowlany został odebrany, a następnie stwierdzone zostały wady, roszczenia z tytułu wad mogą być dochodzone na podstawie przepisów dotyczących rękojmi, gwarancji bądź na zasadach ogólnych dotyczących odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 Kodeku cywilnego).

 

Podstawa prawna:

Art. 636 § 1 Kodeksu cywilnego

Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

Art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego

Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy umowie o dzieło.

Ostatnie wpisy

Nabycie udziałów własnych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ich umorzenia

Wprowadzenie Przez umorzenie udziałów należy rozumieć zdarzenie prawne prowadzące do utraty bytu prawnego przez owe udziały, które dzięki temu, że stanowią ułamki kapitału zakładowego...

Obowiązek spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych przez wspólnika a podatek VAT

Obowiązek spełniania przez wspólnika powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki Kodeks spółek handlowych przewiduje w art. 176 możliwość nałożenia na wspólnika w umowie...

Nieruchomości izolowane infrastrukturalnie. Droga konieczna a służebność mediów.

Problematyka wyizolowanych nieruchomości Nieruchomości gruntowe bez dostępu do drogi publicznej mogą być także pozbawione dostępu do sieci wodnej, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej, energetycznej i...

Dopuszczalność ustanowienia jednego członka zarządu wieloosobowego pełnomocnikiem innego członka tego zarządu – analiza zagadnienia

Brak możliwości samodzielnego dokonywania czynności w imieniu spółki przez poszczególnych członków zarządu może wydawać się niepraktyczny. Czy dopuszczalne jest zatem ustanowienie pełnomocnikiem zarządu wieloosobowego lub...