Nasze projekty / aktualności

Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym – wypowiedzenie umowy najmu i dzierżawy przez nabywcę

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu (tj. z chwilą nabycia własności nieruchomości) nabywca nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym wstępuje z mocy prawa w stosunki prawne najmu i dzierżawy (staje się wynajmującym / wydzierżawiającym).

Jeśli umowa najmu / dzierżawy nieruchomości była zawarta na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, to nabywca nieruchomości może wypowiedzieć taką umowę, jeżeli umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości była zawarta na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata.

Wypowiedzenie umowy najmu / dzierżawy nieruchomości zawartej na czas oznaczony musi zostać złożone w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, chyba że umowa najmu / dzierżawy przewiduje krótszy termin wypowiedzenia.

Nabywca egzekucyjny ma prawo do wcześniejszego rozwiązywania umów najmu i dzierżawy nieruchomości zbytej w egzekucji, także w sytuacji, w której umowa najmu lub dzierżawy jest zawarta na czas określony z datą pewną, a więc w której prawo materialne wyłącza rozwiązanie umowy przed terminem.

Prawo do wypowiedzenia nie przysługuje nabywcy w przypadku umów najmu i dzierżawy o terminach krótszych niż 2 lata.

W przypadku umów najmu / dzierżawy zawartych na czas nieoznaczony:

  • najem może być wypowiedziany zachowaniem terminów ustawowych: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.
  • dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego.

Przepis ograniczające możliwość wypowiedzenia umowy najmu / dzierżawy nieruchomości dotyczą tylko umów najmu lub dzierżawy zawartych przed zajęciem nieruchomości. Późniejsze, w stosunku do zajęcia, obciążenie nieruchomości prawem najmu bądź dzierżawy jest bezskuteczne wobec nabywcy nieruchomości (art. 930 § 4 KPC).

Ostatnie wpisy

Kontrowersyjna ugoda miasta Poznań z Klubem Sportowym Warta – analiza skutków zatwierdzenia ugody przez sąd.

Mateusz Stawski. adwokat. Wczoraj Onet Wiadomości opisał wątpliwości dotyczące zawartej w czerwcu 2023 r. ugody pomiędzy Miasto Poznań a Klubem Sportowym „Warta”. Źródła portalu...

Sprzedaż i zakup nieruchomości przez spółkę w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Martyna Madejska – Kozioł Prawniczka. Prawo spółek i prawo gospodarcze   Zawieszenie działaności – instytucja Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, czyli...

Samozatrudnienie ma być autentyczne – fiskus zapowiedział kontrole

Martyna Madejska – Kozioł Prawniczka. Prawo spółek i prawo gospodarcze Samozatrudnienie jako optymalizacja podatkowa Szef Krajowej Administracji Skarbowej ostrzega przed sztucznym przekształcaniem pracowników w...

Sprzedaż strychu i innych części nieruchomości wspólnych w dużych wspólnotach mieszkaniowych

W dużej wspólnocie mieszkaniowej (liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy) ustanowienie odrębnej własności lokalu jako konsekwencja adaptacji, rozbudowy i przebudowy...