Nasze projekty / aktualności

Prowizja dla pośrednika nieruchomości bez umowy pośrednictwa

Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Umowa pośrednictwa wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności (art. 180 ust.3 ustawy po gospodarce nieruchomościami). Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 78(1) § 1 Kodeksy cywilnego).

Jeżeli umowa nie została zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej, umowa pośrednictwa nie zostanie skutecznie zawarta – jest nieważna.

Skutki niedochowania formy pisemnej / elektronicznej umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Brak ważnie zawartej umowy o pośrednictwo nie oznacza, że pośrednik, który doprowadził do zawarcia umowy, nie może żądać zapłaty wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów.

W przypadku nieważnej umowy pośrednictwa , podstawą żądania zapłaty przez pośrednika mogą być przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 kodeksu cywilnego). Równowartość wynagrodzenia pośrednika to po stronie klienta wzbogacenie uzyskane kosztem pośrednika nieruchomości.

Kto bowiem bez podstawy prawnej uzyskuje korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

adw. Mateusz Stawski

Ostatnie wpisy

Due Diligence Nieruchomości – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości

Zapraszamy na konferencję Due Diligence Nieruchomości  – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości.   23 listopada 2023 r. o godz. 13.00 Mateusz Stawski omówi...

Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym – wypowiedzenie umowy najmu i dzierżawy przez nabywcę

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu (tj. z chwilą nabycia własności nieruchomości) nabywca nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym wstępuje z mocy prawa w stosunki...

Prowizja dla pośrednika nieruchomości bez umowy pośrednictwa

Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Umowa pośrednictwa wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności (art. 180 ust.3 ustawy po gospodarce nieruchomościami)....

Nowe zagospodarowanie przestrzenne a ważność starych warunków zabudowy – czy w związku z nowelizacją wygasną dotychczasowe warunki zabudowy?

24 września 2023 r. wchodzi w życie część nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące do 24...