Nasze projekty / aktualności

Nowe zagospodarowanie przestrzenne a ważność starych warunków zabudowy – czy w związku z nowelizacją wygasną dotychczasowe warunki zabudowy?

24 września 2023 r. wchodzi w życie część nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące do 24 września 2023 r. przewidywały bezterminowe warunki zabudowy. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy dla nieruchomości była ważna bezterminowo. Oznacza to, że warunki zabudowy nie były ograniczone terminem ważności.

Czy w związku z nowelizacją wygasną dotychczasowe warunki zabudowy?

Do 1 stycznia 2026 r. nic się nie w tym zakresie nie zmienia. Decyzje o warunkach zabudowy wydane przed 24 września 2023 r. jak i po tej dacie pozostaną ważne bezterminowo, jeżeli będą prawomocne przed 1 stycznia 2026 r.

Wszystkie decyzje o warunkach zabudowy prawomocne do końca 2025 r. będą ważne bezterminowo a ich wygaśnięcie nastąpi w przypadku uchwalenie planu miejscowego dla terenu objętego decyzją o warunkach zabudowy.

Natomiast decyzje o warunkach zabudowy, które przed 1 stycznia 2026 r. nie staną się prawomocne, chociażby były ostateczne, będą ważne przez 5 lat od dnia, w którym stały się prawomocne. Takie decyzje po 5 latach od dnia uprawomocnienia będą wygasać.

Przepisy odnoszą się do prawomocności decyzji, a nie jej ostateczności.

Prawomocność a ostateczność decyzji

Decyzja prawomocna to decyzja, której nie można zaskarżyć do sądu (np. ostateczne decyzje zaskarżone do sądu administracyjnego, które sąd administracyjny utrzymał w mocy – oddalił skargę; decyzje, które nie zostały zaskarżone do sądu i upłynął termin do wniesienia skargi; decyzje ostateczne, od których nie wniesiono odwołana; decyzje ostateczne zaskarżone do sądu administracyjnego, jeżeli sąd odrzucił skargę lub umorzył postępowanie).

Natomiast decyzja ostateczna to decyzja, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Od takiej decyzji można wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Zatem jeżeli organ administracji II instancji (Samorządowe Kolegium Odwoławcze) przed 1 stycznia 2026 r. rozpatrzy odwołanie i utrzyma decyzje o warunkach zabudowy w mocy, ale sąd administracyjny prawomocnie nie rozpoznana przed tą datą skargi, decyzja taka po uprawomocnieniu się będzie decyzja terminową i po 5 latach od uprawomocnienia się wygaśnie.

Istotna data – 1 stycznia 2026 r.

Podsumowując, aby decyzja o warunkach zabudowy była ważna bezterminowo, musi być prawomocna przed 1 stycznia 2026 roku. Decyzje o warunkach zabudowy, które nie będą prawomocne przed 1 stycznia 2026 r. wygasną po 5 latach od dnia uprawomocnienia się.

Ostatnie wpisy

Kontrowersyjna ugoda miasta Poznań z Klubem Sportowym Warta – analiza skutków zatwierdzenia ugody przez sąd.

Mateusz Stawski. adwokat. Wczoraj Onet Wiadomości opisał wątpliwości dotyczące zawartej w czerwcu 2023 r. ugody pomiędzy Miasto Poznań a Klubem Sportowym „Warta”. Źródła portalu...

Sprzedaż i zakup nieruchomości przez spółkę w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Martyna Madejska – Kozioł Prawniczka. Prawo spółek i prawo gospodarcze   Zawieszenie działaności – instytucja Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, czyli...

Samozatrudnienie ma być autentyczne – fiskus zapowiedział kontrole

Martyna Madejska – Kozioł Prawniczka. Prawo spółek i prawo gospodarcze Samozatrudnienie jako optymalizacja podatkowa Szef Krajowej Administracji Skarbowej ostrzega przed sztucznym przekształcaniem pracowników w...

Sprzedaż strychu i innych części nieruchomości wspólnych w dużych wspólnotach mieszkaniowych

W dużej wspólnocie mieszkaniowej (liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy) ustanowienie odrębnej własności lokalu jako konsekwencja adaptacji, rozbudowy i przebudowy...