Nasze projekty / aktualności

Nowe zagospodarowanie przestrzenne a ważność starych warunków zabudowy – czy w związku z nowelizacją wygasną dotychczasowe warunki zabudowy?

24 września 2023 r. wchodzi w życie część nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące do 24 września 2023 r. przewidywały bezterminowe warunki zabudowy. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy dla nieruchomości była ważna bezterminowo. Oznacza to, że warunki zabudowy nie były ograniczone terminem ważności.

Czy w związku z nowelizacją wygasną dotychczasowe warunki zabudowy?

Do 1 stycznia 2026 r. nic się nie w tym zakresie nie zmienia. Decyzje o warunkach zabudowy wydane przed 24 września 2023 r. jak i po tej dacie pozostaną ważne bezterminowo, jeżeli będą prawomocne przed 1 stycznia 2026 r.

Wszystkie decyzje o warunkach zabudowy prawomocne do końca 2025 r. będą ważne bezterminowo a ich wygaśnięcie nastąpi w przypadku uchwalenie planu miejscowego dla terenu objętego decyzją o warunkach zabudowy.

Natomiast decyzje o warunkach zabudowy, które przed 1 stycznia 2026 r. nie staną się prawomocne, chociażby były ostateczne, będą ważne przez 5 lat od dnia, w którym stały się prawomocne. Takie decyzje po 5 latach od dnia uprawomocnienia będą wygasać.

Przepisy odnoszą się do prawomocności decyzji, a nie jej ostateczności.

Prawomocność a ostateczność decyzji

Decyzja prawomocna to decyzja, której nie można zaskarżyć do sądu (np. ostateczne decyzje zaskarżone do sądu administracyjnego, które sąd administracyjny utrzymał w mocy – oddalił skargę; decyzje, które nie zostały zaskarżone do sądu i upłynął termin do wniesienia skargi; decyzje ostateczne, od których nie wniesiono odwołana; decyzje ostateczne zaskarżone do sądu administracyjnego, jeżeli sąd odrzucił skargę lub umorzył postępowanie).

Natomiast decyzja ostateczna to decyzja, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Od takiej decyzji można wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Zatem jeżeli organ administracji II instancji (Samorządowe Kolegium Odwoławcze) przed 1 stycznia 2026 r. rozpatrzy odwołanie i utrzyma decyzje o warunkach zabudowy w mocy, ale sąd administracyjny prawomocnie nie rozpoznana przed tą datą skargi, decyzja taka po uprawomocnieniu się będzie decyzja terminową i po 5 latach od uprawomocnienia się wygaśnie.

Istotna data – 1 stycznia 2026 r.

Podsumowując, aby decyzja o warunkach zabudowy była ważna bezterminowo, musi być prawomocna przed 1 stycznia 2026 roku. Decyzje o warunkach zabudowy, które nie będą prawomocne przed 1 stycznia 2026 r. wygasną po 5 latach od dnia uprawomocnienia się.

Ostatnie wpisy

Due Diligence Nieruchomości – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości

Zapraszamy na konferencję Due Diligence Nieruchomości  – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości.   23 listopada 2023 r. o godz. 13.00 Mateusz Stawski omówi...

Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym – wypowiedzenie umowy najmu i dzierżawy przez nabywcę

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu (tj. z chwilą nabycia własności nieruchomości) nabywca nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym wstępuje z mocy prawa w stosunki...

Prowizja dla pośrednika nieruchomości bez umowy pośrednictwa

Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Umowa pośrednictwa wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności (art. 180 ust.3 ustawy po gospodarce nieruchomościami)....

Nowe zagospodarowanie przestrzenne a ważność starych warunków zabudowy – czy w związku z nowelizacją wygasną dotychczasowe warunki zabudowy?

24 września 2023 r. wchodzi w życie część nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące do 24...