Nasze projekty / aktualności

Nowe prawo wodne wygasza część warunków zabudowy

Część bezterminowo ważnych decyzji o warunkach zabudowy wygasła automatycznie (z mocy prawa) w dniu 1 stycznia 2018 r., w związku z wejściem w życie nowego Prawa wodnego. Prawo wodne wygasiło decyzje WZ dotyczące nieruchomości (lub ich części) znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej.

To, czy nieruchomość znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynika z map ryzyka powodziowego. Do 1 stycznia 2019 r. wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają obowiązek opracować wykaz decyzji WZ, które wygasły. Wykaz decyzji będzie  przekazywany właściwym miejscowo organom budowanym i nadzoru budowlanego oraz podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy.

Wygaśnięciu nie podlegają decyzje ustalające warunki zabudowy, na podstawie których przed 1 stycznia 2018 r. wydano decyzje o pozwoleniu na budowę albo dokonano zgłoszeń, do których właściwy organ budowlany nie wniósł sprzeciwu.

Ostatnie wpisy

Due Diligence Nieruchomości – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości

Zapraszamy na konferencję Due Diligence Nieruchomości  – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości.   23 listopada 2023 r. o godz. 13.00 Mateusz Stawski omówi...

Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym – wypowiedzenie umowy najmu i dzierżawy przez nabywcę

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu (tj. z chwilą nabycia własności nieruchomości) nabywca nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym wstępuje z mocy prawa w stosunki...

Prowizja dla pośrednika nieruchomości bez umowy pośrednictwa

Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Umowa pośrednictwa wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności (art. 180 ust.3 ustawy po gospodarce nieruchomościami)....

Nowe zagospodarowanie przestrzenne a ważność starych warunków zabudowy – czy w związku z nowelizacją wygasną dotychczasowe warunki zabudowy?

24 września 2023 r. wchodzi w życie część nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące do 24...