Nasze projekty / aktualności

Wyrok uniewinniający przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w sprawie wypadku na budowie

Kancelaria w postępowaniu odwoławczym uzyskała dla klienta wyrok uniewinniający w sprawie wypadku na budowie.

Klient kancelarii – członek zarządu, oskarżony m.in. o:

 • niezapewnienie pokrzywdzonemu pracownikowi środków ochrony osobistej,
 • dopuszczenie pokrzywdzonego pracownika do pracy na rusztowaniu niespełniającym warunków bezpiecznego i wykonywania pracy,
 • dopuszczenie pokrzywdzonego pracownika do pracy na rusztowaniu nieodebranym przez kierownika budowy do użytkowania,
 • brak instruktażu pracownika obejmującego imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach,

został uznany w I instancji winnym naruszenia zasad BHP co skutkowało wypadkiem na placu budowy.

Na skutek apelacji wniesionej przez prawników kancelarii Sąd Okręgowy w Poznaniu zmienił wyrok i uniewinnił oskarżonego od zarzutu nieumyślnego spowodowania wypadku na placu budowy.

Sprawa była wielowątkowa. Konieczne było m.in. wyjaśnienie w sądzie karnym:

 • struktury organizacyjnej pracodawcy, podziału kompetencji w zakładzie pracy i sposobu wyznaczania osób odpowiedzialnych za kierowanie pracownikami,
 • na czym polega instruktarz pracownika podejmującego prace na wysokości,
 • kto przeprowadza instruktarz stanowiskowy,
 • formy instruktarzu pracownika na placu budowy,
 • organizacji pracy na wysokości,
 • roli kierownika budowy w zakresie przepisów BHP,
 • zasad BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

Odpowiedzialność kierownika, majstra, brygadzisty czy innej osoby kierującej pracownikami za przestrzeganie obowiązków w sferze bhp nie wymaga żadnej szczególnej formy. Obowiązki te nie muszą wynikać z umowy o pracę lub innego dokumentu, na podstawie którego osoba kierująca pracownikami jest zatrudniona. Obowiązki te nie muszą być także włączone do zakresu czynności. Sam fakt pełnienia wobec pracowników funkcji kierowniczych czyni te osoby, jako osoby kierujące pracownikami, podmiotami obowiązków wymienionych w art. 212 kodeksu pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 19 lutego 2012 r., IV KK 216/12).

Sąd Okręgowy w Poznaniu zgodził się z argumentacją kancelarii i potwierdził, że oskarżony nie jest osobą odpowiedzialną za wypadek na placu budowy.

 

Ostatnie wpisy

Due Diligence Nieruchomości – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości

Zapraszamy na konferencję Due Diligence Nieruchomości  – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości.   23 listopada 2023 r. o godz. 13.00 Mateusz Stawski omówi...

Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym – wypowiedzenie umowy najmu i dzierżawy przez nabywcę

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu (tj. z chwilą nabycia własności nieruchomości) nabywca nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym wstępuje z mocy prawa w stosunki...

Prowizja dla pośrednika nieruchomości bez umowy pośrednictwa

Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Umowa pośrednictwa wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności (art. 180 ust.3 ustawy po gospodarce nieruchomościami)....

Nowe zagospodarowanie przestrzenne a ważność starych warunków zabudowy – czy w związku z nowelizacją wygasną dotychczasowe warunki zabudowy?

24 września 2023 r. wchodzi w życie część nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące do 24...