Nasze projekty / aktualności

Wyrok uniewinniający przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w sprawie wypadku na budowie

Kancelaria w postępowaniu odwoławczym uzyskała dla klienta wyrok uniewinniający w sprawie wypadku na budowie.

Klient kancelarii – członek zarządu, oskarżony m.in. o:

 • niezapewnienie pokrzywdzonemu pracownikowi środków ochrony osobistej,
 • dopuszczenie pokrzywdzonego pracownika do pracy na rusztowaniu niespełniającym warunków bezpiecznego i wykonywania pracy,
 • dopuszczenie pokrzywdzonego pracownika do pracy na rusztowaniu nieodebranym przez kierownika budowy do użytkowania,
 • brak instruktażu pracownika obejmującego imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach,

został uznany w I instancji winnym naruszenia zasad BHP co skutkowało wypadkiem na placu budowy.

Na skutek apelacji wniesionej przez prawników kancelarii Sąd Okręgowy w Poznaniu zmienił wyrok i uniewinnił oskarżonego od zarzutu nieumyślnego spowodowania wypadku na placu budowy.

Sprawa była wielowątkowa. Konieczne było m.in. wyjaśnienie w sądzie karnym:

 • struktury organizacyjnej pracodawcy, podziału kompetencji w zakładzie pracy i sposobu wyznaczania osób odpowiedzialnych za kierowanie pracownikami,
 • na czym polega instruktarz pracownika podejmującego prace na wysokości,
 • kto przeprowadza instruktarz stanowiskowy,
 • formy instruktarzu pracownika na placu budowy,
 • organizacji pracy na wysokości,
 • roli kierownika budowy w zakresie przepisów BHP,
 • zasad BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

Odpowiedzialność kierownika, majstra, brygadzisty czy innej osoby kierującej pracownikami za przestrzeganie obowiązków w sferze bhp nie wymaga żadnej szczególnej formy. Obowiązki te nie muszą wynikać z umowy o pracę lub innego dokumentu, na podstawie którego osoba kierująca pracownikami jest zatrudniona. Obowiązki te nie muszą być także włączone do zakresu czynności. Sam fakt pełnienia wobec pracowników funkcji kierowniczych czyni te osoby, jako osoby kierujące pracownikami, podmiotami obowiązków wymienionych w art. 212 kodeksu pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 19 lutego 2012 r., IV KK 216/12).

Sąd Okręgowy w Poznaniu zgodził się z argumentacją kancelarii i potwierdził, że oskarżony nie jest osobą odpowiedzialną za wypadek na placu budowy.

 

Ostatnie wpisy

Nowe zagospodarowanie przestrzenne a ważność starych warunków zabudowy – czy w związku z nowelizacją wygasną dotychczasowe warunki zabudowy?

24 września 2023 r. wchodzi w życie część nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące do 24...

Prawo budowlane: od 1 lipca 2023 r. powraca obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Koniec zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkownie z powodu COVID 19 Od 1 lipca 2023 r. powraca obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na...

Nabycie udziałów własnych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ich umorzenia

Wprowadzenie Przez umorzenie udziałów należy rozumieć zdarzenie prawne prowadzące do utraty bytu prawnego przez owe udziały, które dzięki temu, że stanowią ułamki kapitału zakładowego...

Obowiązek spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych przez wspólnika a podatek VAT

Obowiązek spełniania przez wspólnika powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki Kodeks spółek handlowych przewiduje w art. 176 możliwość nałożenia na wspólnika w umowie...