Nasze projekty / aktualności

Doradztwo w procesie negocjacji i zawarcia umowy o prace projektowe oraz budowlane

Kancelaria Stawski Adwokaci doradzała w procesie negocjacji i zawarcia umowy o prace projektowe i budowlane (w formule zaprojektuj i wybuduj) oraz najmu obiektu leczniczego.

Proces negocjacji doprowadził do zawarcia pomiędzy właścicielem nieruchomości i podmiotem leczniczym jako przyszłym najemcą umowy o prace projektowe i budowlane obiektu medycznego (cześć projektowa i deweloperska umowy) oraz wieloletniej umowy najmu obiektu, który powstanie w ramach procesu inwestycyjnobudowlanego (część umowy stanowiąca najem długoterminowy). W ramach zawartej umowy właściciel nieruchomości jako inwestor zaprojektuje i sfinansuje budowę obiektu medycznego. Powstała zgodnie z potrzebami podmiotu medycznego placówka lecznicza, zostanie oddana w długoterminowy najem temu podmiotowi.

W ramach części deweloperskiej umowy właściciel nieruchomości pozyska kompletną dokumentację architektonicznobudowlaną i wykonawczą (projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu, branżowe projekty wykonawcze) na podstawie szczegółowej koncepcji funkcjonalnej i użytkowej dostarczonej przez podmiot leczniczy. W dalszej kolejności właściciel nieruchomości w oparciu o dokumentację architektonicznobudowlaną uzyska pozwolenie na budowę i wybuduje obiekt leczniczy. W tej części umowa m.in. zabezpiecza terminowość i prawidłowość procesu inwestycyjnego. Ponadto, umowa określa zasady odbiorów częściowych i końcowego oraz reguluje sposób usuwania ewentualnych wad i ustala zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji.

Umowa w części regulującej najem wybudowanego obiektu uprawniać będzie podmiot leczniczy do wieloletniego korzystania z obiektu. W tej części umowa m.in. określa zasady ponoszenia przez strony umowy kosztów eksploatacji obiektu oraz reguluje waloryzację czynszu. Umowa określa też okoliczności upoważniające strony do wcześniejszego zakończenia umowy najmu oraz ustanawia zabezpieczenia jej wykonania przez strony (poręczenie, gwarancja bankowa). W umowie przewidziano także warunki i zasady zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z najmu (cesja najmu) na podmioty trzecie.

 

 

Ostatnie wpisy

Prawnicy Stawski Adwokaci doradzali Inwestorowi – polskiemu deweloperowi przy transakcji nabycia zespołu trzech biurowców PGK Centrum w Poznaniu

Doradztwo prawne obejmowało wsparcie Klienta w procesie zawarcia przedwstępnych umów sprzedaży oraz przyrzeczonych umów sprzedaży nieruchomości oraz umowy sprzedaży udziałów w spółce kapitałowej będącej...

Najem – Wynajmujący nie musi być właścicielem lokalu

Wynajmujący lokal nie musi być jego właścicielem. Wynajmującemu nie musi także przysługiwać ograniczone prawo rzeczowe do wynajmowanego lokalu. Wynajmujący nie musi być właścicielem przedmiotu...

Zapraszamy do współpracy adwokata, radcę prawnego, prawnika

Stawski Adwokaci Kancelaria Prawna podejmie współpracę/zatrudni adwokata, radcę prawnego, aplikanta adwokackiego/radcowskiego, osoby po egzaminie adwokackim/radcowskim Poszukujemy: osoby zainteresowanej pracą oraz rozwojem w obszarach: prawo...

Odpowiedzialność inwestora procesu budowlanego za naruszenia przepisów BHP i wypadki przy pracy na placu budowy

Spełnienie przez inwestora obowiązków w zakresie prawidłowej organizacji procesu budowlanego, skutkuje brakiem odpowiedzialności cywilnej i karnej za ewentualne naruszenia przepisów BHP i wypadki przy...