Nasze projekty / aktualności

Doradztwo w procesie negocjacji i zawarcia umowy o prace projektowe oraz budowlane

Kancelaria Stawski Adwokaci doradzała w procesie negocjacji i zawarcia umowy o prace projektowe i budowlane (w formule zaprojektuj i wybuduj) oraz najmu obiektu leczniczego.

Proces negocjacji doprowadził do zawarcia pomiędzy właścicielem nieruchomości i podmiotem leczniczym jako przyszłym najemcą umowy o prace projektowe i budowlane obiektu medycznego (cześć projektowa i deweloperska umowy) oraz wieloletniej umowy najmu obiektu, który powstanie w ramach procesu inwestycyjnobudowlanego (część umowy stanowiąca najem długoterminowy). W ramach zawartej umowy właściciel nieruchomości jako inwestor zaprojektuje i sfinansuje budowę obiektu medycznego. Powstała zgodnie z potrzebami podmiotu medycznego placówka lecznicza, zostanie oddana w długoterminowy najem temu podmiotowi.

W ramach części deweloperskiej umowy właściciel nieruchomości pozyska kompletną dokumentację architektonicznobudowlaną i wykonawczą (projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu, branżowe projekty wykonawcze) na podstawie szczegółowej koncepcji funkcjonalnej i użytkowej dostarczonej przez podmiot leczniczy. W dalszej kolejności właściciel nieruchomości w oparciu o dokumentację architektonicznobudowlaną uzyska pozwolenie na budowę i wybuduje obiekt leczniczy. W tej części umowa m.in. zabezpiecza terminowość i prawidłowość procesu inwestycyjnego. Ponadto, umowa określa zasady odbiorów częściowych i końcowego oraz reguluje sposób usuwania ewentualnych wad i ustala zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji.

Umowa w części regulującej najem wybudowanego obiektu uprawniać będzie podmiot leczniczy do wieloletniego korzystania z obiektu. W tej części umowa m.in. określa zasady ponoszenia przez strony umowy kosztów eksploatacji obiektu oraz reguluje waloryzację czynszu. Umowa określa też okoliczności upoważniające strony do wcześniejszego zakończenia umowy najmu oraz ustanawia zabezpieczenia jej wykonania przez strony (poręczenie, gwarancja bankowa). W umowie przewidziano także warunki i zasady zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z najmu (cesja najmu) na podmioty trzecie.

 

 

Ostatnie wpisy

Due Diligence Nieruchomości – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości

Zapraszamy na konferencję Due Diligence Nieruchomości  – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości.   23 listopada 2023 r. o godz. 13.00 Mateusz Stawski omówi...

Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym – wypowiedzenie umowy najmu i dzierżawy przez nabywcę

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu (tj. z chwilą nabycia własności nieruchomości) nabywca nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym wstępuje z mocy prawa w stosunki...

Prowizja dla pośrednika nieruchomości bez umowy pośrednictwa

Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Umowa pośrednictwa wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności (art. 180 ust.3 ustawy po gospodarce nieruchomościami)....

Nowe zagospodarowanie przestrzenne a ważność starych warunków zabudowy – czy w związku z nowelizacją wygasną dotychczasowe warunki zabudowy?

24 września 2023 r. wchodzi w życie część nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące do 24...