Nasze projekty / aktualności

Zebrania wspólnot mieszkaniowych w 2023 r. – przywrócenie obowiązku zwoływania zebrań

Od 7 września 2022 r. zarządy wspólnot mieszkaniowych i zarządcy nieruchomości mają ponownie obowiązek zwoływania zebrań właścicieli lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe i wspólnoty lokalowe.

Z dniem 7 września 2022 r. uchylony został przepis tzw. „ustawy covidowej”. Dotychczas termin zebrania właścicieli lokali w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii był przedłużony o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu (art 90 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

Aktualnie zarząd lub zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną są już zobowiązani zwołać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku.
Przedmiotem zebrania, o którym mowa w ust. 1, powinny być w szczególności:
1) uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu;
2) ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną;
3) sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.
W wypadku gdy zarząd lub zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną, nie zwoła zebrania ogółu właścicieli lokali w terminie, zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli lokali.

Brak zwołania rocznego zebrania sprawozdawczego wspólnoty mieszkaniowej jest naruszeniem obowiązków przez zarządy i zarządców nieruchomości uzasadniających wprowadzenie zarządcy przymusowego/wypowiedzenie umowy o zarządzanie nieruchomością.

Ostatnie wpisy

Due Diligence Nieruchomości – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości

Zapraszamy na konferencję Due Diligence Nieruchomości  – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości.   23 listopada 2023 r. o godz. 13.00 Mateusz Stawski omówi...

Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym – wypowiedzenie umowy najmu i dzierżawy przez nabywcę

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu (tj. z chwilą nabycia własności nieruchomości) nabywca nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym wstępuje z mocy prawa w stosunki...

Prowizja dla pośrednika nieruchomości bez umowy pośrednictwa

Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Umowa pośrednictwa wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności (art. 180 ust.3 ustawy po gospodarce nieruchomościami)....

Nowe zagospodarowanie przestrzenne a ważność starych warunków zabudowy – czy w związku z nowelizacją wygasną dotychczasowe warunki zabudowy?

24 września 2023 r. wchodzi w życie część nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące do 24...