Nasze projekty / aktualności

Zebrania wspólnot mieszkaniowych w 2023 r. – przywrócenie obowiązku zwoływania zebrań

Od 7 września 2022 r. zarządy wspólnot mieszkaniowych i zarządcy nieruchomości mają ponownie obowiązek zwoływania zebrań właścicieli lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe i wspólnoty lokalowe.

Z dniem 7 września 2022 r. uchylony został przepis tzw. „ustawy covidowej”. Dotychczas termin zebrania właścicieli lokali w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii był przedłużony o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu (art 90 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

Aktualnie zarząd lub zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną są już zobowiązani zwołać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku.
Przedmiotem zebrania, o którym mowa w ust. 1, powinny być w szczególności:
1) uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu;
2) ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną;
3) sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.
W wypadku gdy zarząd lub zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną, nie zwoła zebrania ogółu właścicieli lokali w terminie, zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli lokali.

Brak zwołania rocznego zebrania sprawozdawczego wspólnoty mieszkaniowej jest naruszeniem obowiązków przez zarządy i zarządców nieruchomości uzasadniających wprowadzenie zarządcy przymusowego/wypowiedzenie umowy o zarządzanie nieruchomością.

Ostatnie wpisy

Nowe zagospodarowanie przestrzenne a ważność starych warunków zabudowy – czy w związku z nowelizacją wygasną dotychczasowe warunki zabudowy?

24 września 2023 r. wchodzi w życie część nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące do 24...

Prawo budowlane: od 1 lipca 2023 r. powraca obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Koniec zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkownie z powodu COVID 19 Od 1 lipca 2023 r. powraca obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na...

Nabycie udziałów własnych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ich umorzenia

Wprowadzenie Przez umorzenie udziałów należy rozumieć zdarzenie prawne prowadzące do utraty bytu prawnego przez owe udziały, które dzięki temu, że stanowią ułamki kapitału zakładowego...

Obowiązek spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych przez wspólnika a podatek VAT

Obowiązek spełniania przez wspólnika powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki Kodeks spółek handlowych przewiduje w art. 176 możliwość nałożenia na wspólnika w umowie...