Nasze projekty / aktualności

Alert prawny: Od 1 lipca 2021 r. nowy obowiązek właścicieli budynków i lokali – złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku nowy obowiązek właścicieli budynków i lokali. Właściciele lub zarządcy budynków będą musieli złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w budynkach i lokalach. Obowiązek ten związany jest z powstawaniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w której znajdą się informacje o źródłach spalania w budynkach wielolokalowych mieszkalnych i niemieszkalnych, domach jednorodzinnych, lokalach usługowych i ogrzewanych indywidualnie budynkach publicznych.

Na złożenie deklaracji, elektronicznie albo pisemnie będzie 12 miesięcy. Zaniedbanie tego obowiązku stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny. Od kary można się jednak uchronić. Należy złożyć deklarację w ramach czynnego żalu, czyli po terminie, ale przed dniem, w którym organ uzyskał wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

 

Kogo dotyczy obowiązek?

– Wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, w których znajdują się źródła ciepła lub spalania paliw, czyli m.in. piece, kominki, kotły, grzejniki gazowe, pompy ciepła, kuchnie węglowe, kotły na paliwo stałe, ogrzewanie elektryczne, czy instalacje fotowoltaiczne. W budynkach wielolokalowych właściciel lub zarządca składa deklarację co do źródeł ciepła lub spalania paliw dla całego budynku (nieruchomości). Jeśli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła, to deklarację powinien złożyć również właściciel lub zarządca tego lokalu.

Termin na złożenie deklaracji:

– budynki już istniejące – 12 miesięcy,

– w przypadku nowych budynków – 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

 

W jakiej formie należy złożyć deklarację?

– Deklarację można złożyć w formie elektronicznej albo pisemnej.

 

Gdzie należy złożyć deklarację w formie pisemnej?

– Deklaracja składa się wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta. Deklarację należy wysłać lub złożyć osobiście we właściwym dla nieruchomości urzędzie miasta albo gminy.

 

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?

 – Deklaracja zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

 

Podstawa prawna: art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

Ostatnie wpisy

Due Diligence Nieruchomości – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości

Zapraszamy na konferencję Due Diligence Nieruchomości  – Praktyczne aspekty analizy prawnej stanu prawnego nieruchomości.   23 listopada 2023 r. o godz. 13.00 Mateusz Stawski omówi...

Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym – wypowiedzenie umowy najmu i dzierżawy przez nabywcę

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu (tj. z chwilą nabycia własności nieruchomości) nabywca nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym wstępuje z mocy prawa w stosunki...

Prowizja dla pośrednika nieruchomości bez umowy pośrednictwa

Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Umowa pośrednictwa wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności (art. 180 ust.3 ustawy po gospodarce nieruchomościami)....

Nowe zagospodarowanie przestrzenne a ważność starych warunków zabudowy – czy w związku z nowelizacją wygasną dotychczasowe warunki zabudowy?

24 września 2023 r. wchodzi w życie część nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące do 24...