Nasze projekty / aktualności

Alert prawny: Od 1 lipca 2021 r. nowy obowiązek właścicieli budynków i lokali – złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku nowy obowiązek właścicieli budynków i lokali – właściciele lub zarządcy budynków będą musieli złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w budynkach i lokalach. Obowiązek ten związany jest z powstawaniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w której znajdą się informacje o źródłach spalania w budynkach wielolokalowych mieszkalnych i niemieszkalnych, domach jednorodzinnych, lokalach usługowych i ogrzewanych indywidualnie budynkach publicznych.

Na złożenie deklaracji, elektronicznie albo pisemnie będzie 12 miesięcy. Zaniedbanie tego obowiązku stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny. Od kary można się jednak uchronić poprzez złożenie deklaracji w ramach czynnego żalu, czyli po terminie, ale przed dniem, w którym organ uzyskał wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

 

Kogo dotyczy obowiązek?

– Wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, w których znajdują się źródła ciepła lub spalania paliw, czyli m.in. piece, kominki, kotły, grzejniki gazowe, pompy ciepła, kuchnie węglowe, kotły na paliwo stałe, ogrzewanie elektryczne, czy instalacje fotowoltaiczne. Przy czym w budynkach wielolokalowych właściciel lub zarządca składa deklarację co do źródeł ciepła lub spalania paliw dla całego budynku (nieruchomości). Jeśli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła, to deklarację powinien złożyć również właściciel lub zarządca tego lokalu.

Termin na złożenie deklaracji:

– budynki już istniejące – 12 miesięcy,

– w przypadku nowych budynków – 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

 

    W jakiej formie należy złożyć deklarację?

– Deklarację można złożyć w formie elektronicznej albo pisemnej.

 

Gdzie należy złożyć deklarację w formie pisemnej?

– Deklaracja składa się wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta. Deklarację należy wysłać lub złożyć osobiście we właściwym, ze względu na położenie nieruchomości, urzędzie miasta albo gminy.

 

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?

 – Deklaracja zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

 

Podstawa prawna: art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

Ostatnie wpisy

Nowelizacja KPA: Nie wszystkie sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat do umorzenia

16 września 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Nowelizacja  uniemożliwia podważanie decyzji administracyjnych jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło...

Od 1 lipca 2021 r. cyfryzacja procesu budowlanego. Za pośrednictwem strony e-budownictwo.gunb.gov.pl można złożyć elektronicznie cyfrowe wnioski w 22 sprawach związanych z procesem inwestycyjnobudowlanym. Jeden z aktualnie dostępnych wniosków dotyczy także zagospodarowania przestrzennego.

Na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl dostępne są następujące formularze cyfrowe: wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o pozwolenie na użytkowanie, wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego...

Alert prawny: Od 1 lipca 2021 r. nowy obowiązek właścicieli budynków i lokali – złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku nowy obowiązek właścicieli budynków i lokali – właściciele lub zarządcy budynków będą musieli złożyć deklarację o źródłach ciepła lub...

Odpowiedzialność inwestora procesu budowlanego za naruszenia przepisów BHP i wypadki przy pracy na placu budowy

Spełnienie przez inwestora obowiązków w zakresie prawidłowej organizacji procesu budowlanego, skutkuje brakiem odpowiedzialności cywilnej i karnej za ewentualne naruszenia przepisów BHP i wypadki przy...