Nasze projekty / aktualności

Doradztwo w procesie negocjacji i zawarcia umowy o prace projektowe oraz budowlane

Kancelaria Stawski Adwokaci doradzała w procesie negocjacji i zawarcia umowy o prace projektowe i budowlane (w formule zaprojektuj i wybuduj) oraz najmu obiektu leczniczego.

Proces negocjacji doprowadził do zawarcia pomiędzy właścicielem nieruchomości i podmiotem leczniczym jako przyszłym najemcą umowy o prace projektowe i budowlane obiektu medycznego (cześć projektowa i deweloperska umowy) oraz wieloletniej umowy najmu obiektu, który powstanie w ramach procesu inwestycyjnobudowlanego (część umowy stanowiąca najem długoterminowy). W ramach zawartej umowy właściciel nieruchomości jako inwestor zaprojektuje i sfinansuje budowę obiektu medycznego. Powstała zgodnie z potrzebami podmiotu medycznego placówka lecznicza, zostanie oddana w długoterminowy najem temu podmiotowi.

W ramach części deweloperskiej umowy właściciel nieruchomości pozyska kompletną dokumentację architektonicznobudowlaną i wykonawczą (projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu, branżowe projekty wykonawcze) na podstawie szczegółowej koncepcji funkcjonalnej i użytkowej dostarczonej przez podmiot leczniczy. W dalszej kolejności właściciel nieruchomości w oparciu o dokumentację architektonicznobudowlaną uzyska pozwolenie na budowę i wybuduje obiekt leczniczy. W tej części umowa m.in. zabezpiecza terminowość i prawidłowość procesu inwestycyjnego. Ponadto, umowa określa zasady odbiorów częściowych i końcowego oraz reguluje sposób usuwania ewentualnych wad i ustala zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji.

Umowa w części regulującej najem wybudowanego obiektu uprawniać będzie podmiot leczniczy do wieloletniego korzystania z obiektu. W tej części umowa m.in. określa zasady ponoszenia przez strony umowy kosztów eksploatacji obiektu oraz reguluje waloryzację czynszu. Umowa określa też okoliczności upoważniające strony do wcześniejszego zakończenia umowy najmu oraz ustanawia zabezpieczenia jej wykonania przez strony (poręczenie, gwarancja bankowa). W umowie przewidziano także warunki i zasady zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z najmu (cesja najmu) na podmioty trzecie.

 

 

Ostatnie wpisy

Od 1 lipca 2021 r. cyfryzacja procesu budowlanego. Za pośrednictwem strony e-budownictwo.gunb.gov.pl można złożyć elektronicznie cyfrowe wnioski w 22 sprawach związanych z procesem inwestycyjnobudowlanym. Jeden z aktualnie dostępnych wniosków dotyczy także zagospodarowania przestrzennego.

Na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl dostępne są następujące formularze cyfrowe: wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o pozwolenie na użytkowanie, wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego...

Alert prawny: Od 1 lipca 2021 r. nowy obowiązek właścicieli budynków i lokali – złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku nowy obowiązek właścicieli budynków i lokali – właściciele lub zarządcy budynków będą musieli złożyć deklarację o źródłach ciepła lub...

Odpowiedzialność inwestora procesu budowlanego za naruszenia przepisów BHP i wypadki przy pracy na placu budowy

Spełnienie przez inwestora obowiązków w zakresie prawidłowej organizacji procesu budowlanego, skutkuje brakiem odpowiedzialności cywilnej i karnej za ewentualne naruszenia przepisów BHP i wypadki przy...

Stawski Adwokaci Kancelaria prawna partnerem merytorycznym IV Kongresu Prawa Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Stawski Adwokaci Kancelaria prawna partnerem merytorycznym IV Kongresu Prawa Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, który odbędzie się w dniach 18-19 marca 2021 r. W programie...