Nasze projekty / aktualności

Doradztwo w procesie negocjacji i zawarcia umowy o prace projektowe oraz budowlane

Kancelaria Stawski Adwokaci doradzała w procesie negocjacji i zawarcia umowy o prace projektowe i budowlane (w formule zaprojektuj i wybuduj) oraz najmu obiektu leczniczego.

Proces negocjacji doprowadził do zawarcia pomiędzy właścicielem nieruchomości i podmiotem leczniczym jako przyszłym najemcą umowy o prace projektowe i budowlane obiektu medycznego (cześć projektowa i deweloperska umowy) oraz wieloletniej umowy najmu obiektu, który powstanie w ramach procesu inwestycyjnobudowlanego (część umowy stanowiąca najem długoterminowy). W ramach zawartej umowy właściciel nieruchomości jako inwestor zaprojektuje i sfinansuje budowę obiektu medycznego. Powstała zgodnie z potrzebami podmiotu medycznego placówka lecznicza, zostanie oddana w długoterminowy najem temu podmiotowi.

W ramach części deweloperskiej umowy właściciel nieruchomości pozyska kompletną dokumentację architektonicznobudowlaną i wykonawczą (projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu, branżowe projekty wykonawcze) na podstawie szczegółowej koncepcji funkcjonalnej i użytkowej dostarczonej przez podmiot leczniczy. W dalszej kolejności właściciel nieruchomości w oparciu o dokumentację architektonicznobudowlaną uzyska pozwolenie na budowę i wybuduje obiekt leczniczy. W tej części umowa m.in. zabezpiecza terminowość i prawidłowość procesu inwestycyjnego. Ponadto, umowa określa zasady odbiorów częściowych i końcowego oraz reguluje sposób usuwania ewentualnych wad i ustala zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji.

Umowa w części regulującej najem wybudowanego obiektu uprawniać będzie podmiot leczniczy do wieloletniego korzystania z obiektu. W tej części umowa m.in. określa zasady ponoszenia przez strony umowy kosztów eksploatacji obiektu oraz reguluje waloryzację czynszu. Umowa określa też okoliczności upoważniające strony do wcześniejszego zakończenia umowy najmu oraz ustanawia zabezpieczenia jej wykonania przez strony (poręczenie, gwarancja bankowa). W umowie przewidziano także warunki i zasady zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z najmu (cesja najmu) na podmioty trzecie.

 

 

Ostatnie wpisy

Czy jest dopuszczalne zaskarżenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do sądu administracyjnego przez właściciela nieruchomości?

Krąg podmiotów posiadających legitymację do wniesienia skargi na uchwały oraz zarządzenia organów w gminie jest zawężony przez art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie...

Opłata planistyczna w praktyce – artykuł w Kwartalniku Prawo budowlane

W najnowszym numerze Kwartalnika Prawo Budowlane opublikowana została pierwsza części artykułu adw. Mateusza Stawskiego „Opłata planistyczna w praktyce”. W artykule poruszo kwestie dotyczące: –...

Nowelizacja KPA: Nie wszystkie sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat do umorzenia

16 września 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Nowelizacja  uniemożliwia podważanie decyzji administracyjnych jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło...

Od 1 lipca 2021 r. cyfryzacja procesu budowlanego. Za pośrednictwem strony e-budownictwo.gunb.gov.pl można złożyć elektronicznie cyfrowe wnioski w 22 sprawach związanych z procesem inwestycyjnobudowlanym. Jeden z aktualnie dostępnych wniosków dotyczy także zagospodarowania przestrzennego.

Na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl dostępne są następujące formularze cyfrowe: wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o pozwolenie na użytkowanie, wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego...